Polityka prywatności

Informacje te publikowane są w celu poinformowania użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych, które zostały wprowadzone w przypadku, gdy użytkownik podpisze umowę o usługi, które oferuje RIMONTGÓ.

Do celów ustanowionych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczącego ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu i w wyniku uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) użytkownik zostaje poinformowany, że przekazane przez niego dane osobowe będą przedmiotem przetwarzania, działając jako Arcomarino de Javea SL, jako podmiot uprawniony za wymienione przetwarzanie, a którego celem jest świadczenie usług na rzecz użytkownika.

W przypadku kontaktu za pośrednictwem naszej strony internetowej, formularz przechwytywania danych określa, które dane mogą być opcjonalnie zawarte i które są minimalnymi danymi obowiązkowymi, są absolutnie niezbędne do realizacji celu świadczenia wcześniej wspomnianych usług. Odmowa podania danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi świadczenie usług w zadowalający sposób.

Arcomarino de Javea, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia stosownych weryfikacji w celu sprawdzenia autentyczności podanych danych osobowych, aby zapobiec oszukańczego korzystania z Usług i właściwej identyfikacji wnioskodawców, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności obowiązki określone w rozporządzeniu UE 679/2016 Parlamentu i Rady, z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odpowiedzialność za przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informujemy, że osobą odpowiedzialną za przekazywane nam dane osobowe jest ARCOMARINO DE JAVEA SL, z numerem CIF B-03901964, z siedzibą w Av. Santísimo Cristo del Mar, 21, 03730 Jávea, Alicante.

Można skontaktować się z nami poprzez Oddział Ochrony Danych Osobowych: dataprotection@rimontgo.es.

Cel przetwarzania danych

Ta deklaracja poufności ma na celu wyjaśnienie w prosty i przejrzysty sposób danych osobowych, które są nam przesyłane, i jak je przetwarzamy.

Dane osobowe odnoszą się do wszelkich informacji o przesyłającym je lub te, które można z nim połączyć, jak opisano poniżej. Przetwarzanie jest rozumiane jako to, co możemy zrobić z tymi danymi, otrzymywać je, rejestrować, przechowywać, organizować, używać, weryfikować lub eliminować.

Aby udostępnić nam dane osobowe należy wypełnić formularz online na naszej stronie internetowej lub skontaktować się z nami w dowolny sposób.

Dane osobowe

Dane osobowe, które zbieramy, są następujące:

 • Dane identyfikacyjne udostępniane nam, takie jak imię, nazwisko, adres mailowy, a także adres IP komputera i telefonu.

 • Dane dotyczące zachowania online i preferencji przeglądania online.

 • Dane o zainteresowaniach i potrzebach, które są nam przesyłania w celu świadczenia usług.

Używamy danych osobowych na naszych stronach internetowych tylko z uzasadnionych powodów służbowych, aby móc zaoferować klientom produkty i usługi zgodne z ich zainteresowaniami, na podstawie dostarczonych nam informacji.

 • Spersonalizowany marketing zgodny z przekazanymi nam zainteresowaniami: Możemy zaproponować produkty i usługi za pośrednictwem wiadomości mailowej, w oparciu o osobiste preferencje czy zainteresowania lub pokazać, w danych przypadku, ofertę na naszej stronie internetowej lub telefonie.

 • Ulepszenie i rozwój naszych usług: Analiza sposobu korzystania z naszych produktów i usług pomaga nam lepiej zrozumieć osobę klienta i pokazuje nam, w jaki sposób możemy się poprawić na różne sposoby.

Zalegalizowania przetwarzania danych

Przetwarzanie danych użytkownika przez RIMONTGÓ objęte jest objęte jest żądaniem użytkownika usług udostępnionych za pośrednictwem Internetu lub innych środków lub, w stosownych przypadkach, zgody, o którą prosi się w określonych celach i które wycofać można w dowolnym momencie. Jednak w przypadku odwołania zgody nie wpłynie to na zgodność z prawem wcześniej przeprowadzonych działań.

Cesja danych

Dane osobowe przekazane przez użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że jest do koniecznie do świadczenia żądanych usług lub gdy użytkownik wyraźnie to zaakceptował. W obu przypadkach użytkownik zostanie należycie poinformowany o tej możliwości przed przystąpienie do cesji danych osobowych, a udostępnione zostaną jedynie te dane, które niezbędne są do konkretnej operacji.

Prawa klienta

W poszanowaniu praw klienta, jak i potencjalnego klienta, należy określić, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane. Ich prawa są wykorzystywane:

 • PRAWO DO DOSTĘPU DO INFORMACJI: Mają Państwo prawo poprosić nas o ogólną listę danych osobowych, które przetwarzamy.

 • PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN: Jeśli dane osobowe klienta są niepoprawne, posiada on prawo do poproszenia nas, żebyśmy je zmienili.

 • PRAWO DO SPRZECIWU: Można wyrazić sprzeciw, aby RIMONTGÓ nie korzystało z danych osobowych do swoich uzasadnionych interesów. Można to zrobić online, w naszych biurach, a także przez telefon. W momencie stawania się klientem RIMONTGÓ, prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie spersonalizowanych ofert. W przypadku zmiany zdania można zdecydować o nieotrzymywaniu takich wiadomości. Wystarczy nas o tym powiadomić.

 • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH: Klienci posiadają prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy spełniony jest którykolwiek z warunków określonych w przepisach o ochronie danych.

 • WNIOSEK O PRZENOSZENIE DANYCH: Użytkownik ma prawo zażądać przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio do użytkownika lub innej firmy. Ilekroć będzie to technicznie wykonalne, przekażemy jego dane osobowe.

 • PRAWO DO ZAPOMNIANIA: Można poprosić na o usunięcie danych osobowych, gdy nie będziemy już potrzebować ich do pierwotnej funkcji, wycofać zgody na ich przetwarzanie, sprzeciwiamy się RIMONTGÓ przetwarzaniu twoich danych osobowych oraz wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, że przetwarzamy je w sposób nielegalny.

 • PRAWO DO SKARGI: Jeśli klient nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki go potraktowaliśmy, ma prawo złożyć przeciw nam reklamację.

 • WYKONYWANIE PRAW: Klienci mają prawo do złożenia skargi do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych (agpd.es), gdy uznają, że prawa uznane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych zostały naruszone.

Jak chronimy dane osobowe

We wszystkich naszych działaniach stosujemy wewnętrzne zasady i procedury, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Są one na bieżąco aktualizowane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania integralności i poufności danych osobowych oraz sposobu, w jaki są one traktowane. Ponadto pracownicy firmy RIMONTGÓ podlegają poufności i nie mogą ujawniać danych osobowych w sposób nielegalny lub niepotrzebny.

Czas przetrzymywania danych osobowych

Jesteśmy upoważnieni do zapisywania danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów, do których ich pierwotnie zażądaliśmy. Następnie szukamy możliwych rozwiązań, takich jak blokowanie lub archiwizacja, zawsze w bezpieczny sposób.

Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik będzie odpowiedzialny za to, że podane informacje są prawdziwe, dokładne, kompletne i zaktualizowane. W tym celu użytkownik będzie odpowiedzialny za prawdziwość wszystkich przekazanych danych i musi odpowiednio przekazać dostarczone informacje w sposób odpowiadający ich rzeczywistej sytuacji.

Podobnie, użytkownik będzie odpowiedzialny za fałszywe lub niedokładne informacje podane na stronie internetowej oraz za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą spowodować RIMONTGÓ lub osoby trzecie.

Informacje o ciasteczkach

Informujemy, że:

 • Nasza strona internetowa nie zawiera ciasteczek opublikowanych na niej reklam.

 • Nasza strona internetowa nie zawiera reklam osób trzecich.

 • Nasza strona internetowa nie dostarcza ciasteczek reklam online.

 • Nasza strona internetowa nie przechowuje ciasteczek z informacjami dotyczącymi danych użytkownika.

Ciasteczka zawarte na naszej stronie internetowej pełnią rolę zaoferowania usług bardziej skutecznych, przejrzystych i informacji jak najbardziej zaktualizowanej w celu ułatwienia użytkownikowi szuaknia nieruchomości:

Ciasteczka, które pozwalają wykryć urządzenie, aby zaoferować jak najlepsze doświadczenie dla użytkowników korzystających z telefonów komórkowych.

Ciasteczka, które mają zastosowanie jedynie statystyczne: Wykorzystujemy Google Analytics i ciasteczka tam zawarte w celu otrzymania całkowicie anonimowej informacji odnośnie statystyki naszej strony internetowej. Więcej informacji można uzyskać:.

Ciasteczka osób trzecich: Aby ułatwić połączenie naszej witryny z sieciami społecznościowymi, te sieci społecznościowe zawierają różne pliki cookie, które nie są pod naszą kontrolą. Można zablokować pliki cookie powiązanych domen w przeglądarce (wymienione poniżej), biorąc pod uwagę, że spowoduje to utrudnienie korzystania z sieci społecznościowych w innych witrynach.

 • www.facebook.com – Ciasteczka pozwalają na użycie Facebooka.

 • platform.twitter.com – Ciasteczka pozwalają na użycie Twittera.

 • platform.linkedin.com y www.linkedin.com – Ciasteczka pozwalają na użycie LinkedIn.

 • www.pinterest.com – Ciasteczka pozwalają na użycie Pinterest.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 roku..